กลุ่มทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พิราบน้อยรุ่นที่ 23 แก่นักศึกษาจาก 12 สถาบันทั่วประเทศ

สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดย คุณมงคล บางประภา นายกสมาคม และ กลุ่มทรู โดย คุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 23 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่มทรูได้สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชนที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และปฏิบัติการทำข่าวหนังสือพิมพ์เสมือนจริงทั้งแบบสิ่งพิมพ์และรายงานข่าวออนไลน์แบบเข้มข้นจากรุ่นพี่นักข่าวมืออาชีพ ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ

และในโอกาสนี้ กลุ่มทรู โดย คุณธวัชชัย ฤกษ์สำราญ กรรมการยุทธศาสตร์ 5G ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคโนโลยีสื่อสารยุคดิจิทัลเพื่อการรายงานข่าวอย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะTrue5G” เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาให้คุ้นเคยและสามารถใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ในการสื่อสารตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้สนับสนุนโครงการ “นักข่าวพิราบน้อย” มาอย่างต่อเนื่อง อันสะท้อนความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ให้ความสำคัญและมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาตร์ด้านความยั่งยืน Heart-Health-Home ที่ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิราบน้อย รุ่นที่ 23 นี้จะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ‘’นักข่าวมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ

Cr.True