ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน กลุ่มทรู มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการกว่า 4 แสนบาท ส่งเสริมการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มทรู โดย ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร และ คุณอรดา วงศ์อําไพวิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร มอบเงินจำนวน 456,980 บาท แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างอาชีพผู้พิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอาชีพด้านเกษตรกรรม เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ ให้ผลตอบแทนเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และมีช่องทางจัดจำหน่ายระยะยาว อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป