ทรูปลูกปัญญา เปิดโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนสถานสงเคราะห์ พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต จัดแนะแนวการศึกษาพร้อมช่องทางการขอรับทุนการศึกษา

ทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดแนะแนวการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. รวมถึงช่องทางการขอรับทุนการศึกษาให้กับเยาวชนสถานสงเคราะห์จำนวน 169 คน และบุคลากรจำนวน 36 คน จากสถานสงเคราะห์ 17 แห่ง เพื่อให้เยาวชนที่ขาดโอกาส สามารถมีการศึกษาและมีงานทำ และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

โดยได้รับเกียรติจากคุณอรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานรองรับ

คุณกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนต์ภากร รองผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานพัฒนาทักษะและมาตรฐานสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้และโอกาสทางการศึกษาต่อ ด้านธุรกิจเครื่องดื่มและเบเกอรี่ พร้อมด้วยวิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้แก่ ดร.ธเรศน์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รายงานความคืบหน้าว่าได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กในสถานสงเคราะห์ไปแล้ว 25 คนสำหรับปีการศึกษา 2565 และ คุณอนิรุจน์ อารมณ์เย็น ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร ให้ข้อมูลด้านธุรกิจค้าปลีก และแนะแนวการขอรับทุนการศึกษา ซึ่งครอบคลุม ทั้ง วิธีการขอรับทุน สิทธิประโยชน์ การรับเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน และการรับประกันการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาทุกคน

สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและมีความพร้อม สามารถเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง หรือ เป็นเจ้าของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (StoreBusiness Partner) ได้ด้วยเงินลงทุนที่พิเศษ ในเงื่อนไขการเป็นพนักงานของบริษัทฯอีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเยาวชนในสถานสงเคราะห์ ซึ่งขาดโอกาส เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีครอบครัว หรือผู้ปกครองคอยสนับสนุน ทั้งนี้การศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จะช่วยให้เยาวชนมีโอกาสทางการศึกษา มีงานทำและมีรายได้ สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม อยู่ในสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคต

#Truetogether #Csrtrue #CPร้อยเรียงความดี