PAT จัดฝึกอบรม หลักสูตรหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน Bioloid Premium ตอกย้ำการเป็นสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด (ALL Wellness Co., Ltd.) ได้จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน Bioloid Premium” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2564 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณชูศักดิ์ ทวีกิติกุล Chief Information Techlogy คุณอมรภัคค์ ตั้งมณีนิมิตร Director of RobotLAB ผู้บริหาร บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด มาร่วมกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการเพิ่มพูนทักษะด้านหุ่นยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่ององค์ประกอบพื้นฐานของหุ่นยนต์ การทดลองประกอบหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม มาถ่ายทอดแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ พร้อมประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น