homepage

การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฟรี ซีพี ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ค. เวลา 18.00 น. แจกจ่ายไปแล้ว 683 แห่ง รวม 6,033,600 ชิ้น จากยอดการผลิตรวม 6,585,600 ชิ้น ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการขนส่งไปมอบให้แก่โรงพยาบาล, ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผ่านมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ 436,800 ชิ้น # จำนวนที่ได้รับรวมมูลนิธิ องค์กรการกุศลต่างๆ # ไม่นับรวม รพ. ที่ได้รับมากกว่า 1 ครั้ง

กิจกรรมพนักงานและสังคม

CP Innovation Exposition